A Renault Hungária Kft elkötelezett az ügyfelei és mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik honlapjainkat. A jelen Szabályzat (a továbbiakban : Szabályzat) elsősorban az ügyfelek személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de megfelelően alkalmazandó a kizárólag papíralapú vagy egyéb adathordozón a birtokában lévő adatokra, melyekhez a vele kapcsolatba került ügyfelektől jut, például marketing akciók keretében. A Szabályzat leírja, hogy a Renault Hungária Kft milyen adatokat és milyen módon gyűjthet Önt illetően, azokat a RENAULT, a cégcsoport, a kereskedelmi hálózat tagjai és beszállítóik hogyan használhatják fel.

A jelen Szabályzat fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A Szabályzatban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi Feltételekben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen Szabályzatot és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye) ?

Az Ön adatait a Renault Hungária Kft (székhely : 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100, ügyfélszolgálati telefonszám és e-mail cím : 06-80-101-2011, ugyfel.kapcsolat@renault.hu, honlapcím : www.renault.hu, adatvédelmi nyilvántartási számok : NAIH-84533/2015 és NAIH-84534/2015) gyűjti. 

 

2. Milyen adatokat gyűjtünk?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon.

A « személyes adat » kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. 

Amennyiben a Renault Hungária Kft gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), a MYRenault vagy MYDacia fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó, továbbá minden más személyes adat, mely a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges.

Az Ön személyes adatait vagy kérdőíven keresztül, vagy az Önnek a MYRenault vagy MYDacia felületeinkre való jelentkezésekor, vagypedig az oldalainkon való böngészéskor gyűjtjük, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlapjaink bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, emellett nem lesz jogosultsága termékeinket és szolgáltatásainkat interneten keresztül megvásárolni. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja az Ön jobb megismerése a termékeink és szolgáltatásaink szempontjából nézve, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja. 

A Renault Hungária Kft minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat ?

A Renault Hungária Kft kötelező magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása a funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapjainkon kínálunk, valamint a hozzáféréssel elért felületeken a funkciók és szolgáltatások használata, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. Céljaink különösen:

a) Válaszolhassunk Önnek az információt, szolgáltatást vagy a Renault Hungária Kft-vel kapcsolatot kérő megkereséseire, így például:

- a vezetékneve és utóneve, elérhetőségei alapján felvehetjük Önnel a kapcsolatot, ha Ön időpontot szeretne egy gépjármű tesztelésére, kipróbálására márkakereskedésben;

- a vezetékneve, utóneve, e-mail címe és –vagy postacíme alapján kezelni tudjuk új autó vásárlására vonatkozó megkeresését, vagy, tájékoztatót küldhetünk az Önt érdeklő gépjárművekről és szolgáltatásokról;

b) létrehozhatja és használhatja a saját MYRenault és/vagy MYDacia felületét;

c) ajánlhassunk Önnek olyan gépjárműveket és szolgáltatásokat, melyek számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot tartalmazó megkereséseket, az összes e-mail levélben szereplő leiratkozás linkre kattintva – mely Önt az Ön ügyfél-felületére navigálja, vagy a Renault Hungária Kft ügyfélszolgálata részére (1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100.) küldött levélben;

d) felmérés érdekében válaszadásra kérhessük meg termékeink és szolgáltatásink jobbá tételéhez és az ügyfeleink igényeihez való igazításához;

e) kiegészítő termékek vásárlását bonyolíthatja.

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig - mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 25 napos időtartamig - tároljuk és használjuk fel.

4. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás) ?

A Renault Hungária Kft jogosult megosztani az Ön személyes adatait a Renault cégcsoport tagjaival és a kereskedelmi hálózatával. Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). 

5. Az adatok biztonsága és bizalmas jellege

A Renault Hungária Kft megfelelő védőintézkedéseket tesz az Ön személyes adatai bizalmas jellegének megőrzéséért, biztonságáért és annak megakadályozásáért, hogy ezen adatok kárt szenvedjenek, törlődjenek vagy felhatalmazással nem rendelkező harmadik személyek azokhoz hozzáférjenek.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan a munkavállalókra, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. 

6. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

A Francia Köztársaság vonatkozó törvényének (la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée) 38-40. szakaszainak, valamint Magyarország infotörvénye (2011. évi CXII. törvény) 14-19. §-ainak megfelelően Ön rendelkezik azzal a joggal, hogy – személyazonosságának igazolása mellett - az Önről kezelt adatokról tájékoztatást kérjen, kérje azok kijavítását és helyesbítését, valamint azok törlését (zárolását). 

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. 

Amennyiben Önnek MYRenault vagy MYDacia fiókja van, úgy a fiókhoz való kapcsolódáskor gyakorolhatja mindezen jogait. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, úgy az adatvédelmi jogait a következő címre küldött levélben tudja gyakorolni : Renault Hungária Kft ügyfélszolgálat, 1135 Budapest, Róbert Károly körút 96-100. 

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27, illetve az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes törvényszék), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

7. Kiskorúak személyes adatainak védelme

A RENAULT és a Renault Hungária Kft internetes weboldalai (továbbiakban együtt : RENAULT weboldalak, vagy honlapok) általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését.

Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilánvalóvá a RENAULT vagy a Renault Hungária Kft számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából. 

8. Cookies (sütik)

A RENAULT honlapok cookie-kat, másként sütiket alkalmaznak a felhasználók preferenciáihoz való alkalmazkodás és az internet oldalak optimalizálása érdekében. Abból a célból, hogy Ön az oldalhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódhassék és azokat személyre szabhassa, a weboldal szerverei sütiket telepíthetnek az Ön számítógépére. Ezek a sütik megkönnyítik a böngészést és az internetes oldal használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Sütikről szóló szabályzatunkat.

9. Más weboldalakra irányító linkek

A RENAULT honlapok harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A RENAULT, sem a Renault Hungária Kft semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adat-kezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a mi honlapjainkon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló szabályzatát. 

10. Lényegesebb jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők : A RENAULT-t tekintve : « la loi n°78-17 « Informatique, Fichiers et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée » (az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény), a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény. A Renault Hungária Kft. adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-84533/2015, NAIH-84534/2015.

11. A Szabályzat módosítása

Amennyiben a RENAULT vagy a Renault Hungária Kft a saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen Szabályzatot módosítja, azt a honlapjainkon közzétesszük, a módosítás a közzétételtől hatályos. Ezért kérjük és felhívjuk Önt, hogy honlapokon elérhető utolsó változatát.