A WEBOLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Ezt a Weboldalt az RN Hungary Kft. (amelynek székhelye a HU-2040 Budaörs, Szabadság út 117. szám alatt található, és amelyet a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 13-09-227940 szám alatt tart nyilván) működteti, a Felhasználók tájékoztatása érdekében.  Az RN Hungary Kft. a DACIA márka magyarországi vezérképviselete, az AutoWallis Caetano Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság leányvállalata, az AutoWallis Csoport és a Salvador Caetano Group tagja. Ahol ebben a tájékoztatóban « mi » szerepel, az alatt az RN Hungary Kft. értendő.

A Weboldal használatára az alábbiakban részletezett felhasználási feltételek (Általános Felhasználási Feltételek) az érvényesek. Kérjük, figyelmesen olvassa el azokat! Amikor a Weboldalt böngészi, vagy más módon használja, elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket. Ellenkező esetben kérjük, ne használja a Weboldalt!
1 – FOGALMAK
A jelen Általános Felhasználási Feltételek alkalmazásában, a következő fogalmak az alábbi meghatározással bírnak:

„Weboldal” jelenti az RN Hungary Kft. által működtetett www.dacia.hu oldalt, amin keresztül a „Elemek” elérhetők. A Weboldal része a „Tartalom”, a számítógépes programok, a (navigációs és beállítási) eszközök, az adatbázisok, a böngésző, a dokumentumok és minden más, ami a Weboldalon található, az előbbiek frissítései és újabb változatai.

„Márkakereskedés”
jelenti a DACIA magyarországi forgalmazói hálózatának a tagjait, akiktől a Felhasználó a Weboldalon bemutatott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást kérhet és kaphat. A Márkakereskedés önálló gazdasági társaságként, a saját nevében és kockázatára jár el.

„Tartalom” jelenti különösen, példálózó jelleggel, a Weboldal szerkezetét, szerkesztői tartalmát, a megjelenített rajzokat, illusztrációkat, képeket, fényképeket, grafikai ábrákat, márkákat, logókat, rövidítéseket, cégneveket, audiovizuális alkotásokat, multimédiás műveket, vizuális tartalmakat, hanganyagokat, és bármely más, a Weboldalon található tartalmat.

„Elemek”
jelentik a Weboldalon felkínált különféle funkciókat és információs elemeket.

„Felhasználó” jelenti azt a felnőtt természetes személyt, aki a saját érdeklődése alapján, szigorúan magán- és nem kereskedelmi vagy közvetlen vagy közvetett vagyonszerzési céllal a Weboldat használja, függetlenül attól, hogy valamely Gépjármű tulajdonosa vagy sem.

„Gépjármű” jelenti bármely DACIA márkájú járművet.
2 – A WEBOLDAL CÉLJA
A Weboldal célja, hogy a Felhasználó
 • megismerje az RN Hungary Kft-t, a Wallis Csoportot, és kiemelten a DACIA márkát,
 • tájékoztatást kapjon a DACIA márkához tartozó valamennyi modellről (azok motorizációjáról, műszaki adatairól, felszereltségéről, méreteiről, a hozzájuk tartozó e-kezelési kézikönyvekről) csakúgy, mint a kapcsolódó termékekről (különösen alkatrészekről és tartozékokról) és szolgáltatásokról,
 • megismerje a személyre szabott promóciós ajánlatainkat,
 • új Gépjárművet tudjon konfigurálni,
 • tájékoztatást kapjon a Gépjárművekre vonatkozó ajánlatokról,
 • megkereshesse, hol találhatók DACIA márkakereskedések,
 • adott esetben, ilyen promóciós ajánlat esetén, online lefoglalja a kiválasztott Gépjárművet,
 • közvetlenül kapcsolatba léphessen velünk, és kérdéseket tegyen fel, vagy felvegye a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal,
 • beléphessen a MY Dacia fiókjába,
 • nyereményjátékokban, más versenyeken vagy közösségi eseményeken vegyen részt.
Előbbi lista példálózó jellegű, és bármikor módosítható, anélkül, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen felelősséget vállalnánk.

Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy a Weboldalon található információkat, különösen az egyes modellek műszaki adatait és felszereltségét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthassuk.
3 – A WEBOLDAL ELÉRHETŐSÉGE
A Weboldal az interneten a https://www.dacia.hu címen érhető el.

Néhány a Weboldalhoz tartozó Elem eléréséhez Felhasználói fiók létrehozása szükséges, a fiók beállításakor közölt feltételek szerint és módon.
4 – FELHASZNÁLÁSI JOG
A Felhasználó a Weboldal, a Tartalom és az Elemek használatára személyhez kötött, nem kizárólagos, visszavonható, nem átruházható vagy engedményezhető és ingyenes felhasználási jogot szerez.

A Felhasználó kizárólag magánhasználatra jogosult, illetve tilos a Tartalom és/vagy az Elemek bármilyen kereskedelmi- vagy vagyonszerzési céllal történő használata.

A Felhasználó a jelen pontban rögzítetteken túl semmilyen jogot nem szerez a Weboldallal, a Tartalommal és/vagy az Elemekkel kapcsolatban.

A Felhasználó köteles a Weboldalt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használni.
5 – A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
A Felhasználó kötelezettséget vállal különösen arra, hogy:
 • a mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételek megismeri és betartja,
 • a Weboldalt és/vagy a Tartalmat semmilyen formában és módszerrel részben és átmenetileg sem másolja,
 • a Weboldal szoftver összetevőihez nem fér hozzá, azokat nem bontja meg vagy fejti vissza,
 • nem használ olyan számítógépes programot, ami a Tartalom másolásra szolgál, vagy megzavarhatja a Weboldal rendes működését
 • nem dolgozza át, többszörözi, terjeszti, közvetíti, utánozza vagy használja más módon a Weboldalt, a Tartalmat és/ vagy az Elemeket, vagy azok részeit,
 • értesít minket, ha Weboldal és/vagy a Tartalom bármilye jogellenes vagy szerződéssel ellentétes használata jut a tudomására,
 • nem hajt végre olyan műveletet és/vagy nem hoz létre olyan vírust, férget, kódot, trójai falovat vagy más rosszindulatú programot, ami az informatikai rendszer leállásához vezethet, és / vagy zavarhatja a Weboldal és/vagy az Elemek rendes működését,
 • semmilyen módon nem akadályozza a Weboldal rendes működését,
 • nem használja a Weboldalt a jóerkölcsöt vagy a közrendet sértő tartalom (különösen a fajra, származásra, szexuális hovatartozásra vagy szokásokra vonatkozó erőszakos, közönséges, obszcén, sértő, megalázó vagy gyűlöletkeltő megnyilvánulás) közlésére, közzétételére vagy terjesztésére.

A Felhasználó, aki kizárólagosan felel a Weboldal használatáért, elfogadja, hogy sem az RN Hungary Kft. sem a DACIA forgalmazói hálózat tagjai nem felelnek azokért a közvetlen vagy közvetett károkért – ideértve különösen a vagyoni károkat, adatvesztést, a programok sérülését, kieső jövedelmet vagy elmaradt hasznot -, amit a Weboldalra történő belépés vagy annak használata, vagy a Weboldal vagy annak valamely Elemének a leállása, szünetelése vagy módosítása okoz.

Amikor a Felhasználó valamilyen online formanyomtatvényt tölt ki, köteles annak tartalmát úgy megadni, illetve a megjegyzéseit úgy megtenni, hogy
 • azok az adott formanyomtatvány céljával és rendeltetésével összhangban álljanak,
 • ne tartalmazzanak (i) világnézeti, vallási, politikai, érdekképviseleti álláspontot, (ii) fajra, származásra, szexuális hovatartozásra vagy szokásokra vonatkozó erőszakos, közönséges, obszcén, sértő, a jó erkölccsel ellentétes, megalázó vagy gyűlöletkeltő megnyilvánulást,
 • ne sértsék a DACIA a márka imázsát, és általánosságban az RN Hungary Kft. és /vagy a DACIA forgalmazói hálózat tagjainak jóhírnevét és jogos érdekeit.
Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy az előbbiek megsértése esetén mérlegelési jogkörünkben és előzetes értesítés nélkül felfüggesszük a Felhasználó kérésének teljesítését, a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazása mellett.
6 – A WEBOLDAL RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA
Mindent megteszünk a Weboldalra történő belépés, a böngészés és a használat biztonsága érdekében.

A Weboldal vis maior és más, az ellenőrzési körünkön kívül álló események hiányában folyamatosan elérhető, kivéve az esetleges leállásokat és a Weboldal rendes működéséhez szükséges karbantartási időket.
7 – FELELŐSSÉG – SZAVATOSSÁG
7.1 A Weboldal használatával kapcsolatban

Az RN Hungary Kft. és a DACIA forgalmazói hálózat tagjai a Weboldal használatával kapcsolatos felelősségüket a vonatkozó jogszabályok által engedett legteljesebb mértékben kizárják, és semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot nem vállalnak a Weboldal gyorsaságával vagy működésével kapcsolatban. Így különösen, a Weboldalhoz való hozzáférés alkalmanként vagy időszakonként technikai okból szünetelhet. Ilyen esetben mindent megteszünk a probléma leggyorsabb megoldása érdekében.

A Weboldalon található információkat bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, az RN Hungary Kft-nek és a DACIA forgalmazói hálózat tagjainak ezzel kapcsolatos felelősségét kizárjuk.

A Felhasználó a Weboldalra a saját kockázatara lép be és használhatja azt. A Felhasználó kötelessége megtenni a szükséges intézkedéseket a saját eszközén tárolt adatok és számítógépes programok bármilyen sérüléssel szemben védelme érdekében.

A RN Hungary Kft. és a DACIA forgalmazói hálózat tagjai semmilyen esetben nem vállalnak felelősséget:
 • a jelen Általános Felhasználási Feltételek megsértése esetén,
 • amennyiben a Weboldal a Felhasználó vagy harmadik személy érdekkörébe tartozó okból – akár az előbbiek szándékos, akár véletlen magatartása miatt -, vagy valamilyen, a Felhasználóhoz tartozó eszköz, számítógépes program, interfész vagy hasonló hibája miatt nem működik,
 • a Felhasználó által használt informatikai vagy telekommunikációs hálózat leállása vagy nem megfelelő működése esetén, annak okától függetlenül, Az RN Hungary Kft. nem szavatol a Weboldal bármely számítógépes programhibától vagy működési zavaroktól való mentességéért.
Az RN Hungary Kft. nem szavatol azért sem, hogy a Weboldal ne lehetne vírus-, hacker támadás vagy más hasonló rosszindulatú program vagy beavatkozás áldozata, ami leálláshoz, a működés megszakadásához vagy annak zavarához, adatok vagy információk elvesztéséhez vezethet.


7.2 A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkkal kapcsolatban

A Weboldal a Magyarországon forgalmazott DACIA Gépjárművek, és a kapcsolódó termékek (különösen alkatrészek és tartozékok) és szolgáltatások általános bemutatására szolgál. A termékek és szolgáltatások elérhetősége változhat vagy korlátozások alá eshet. A Gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A Weboldalon található árak tájékoztató jellegűek, a közzététel időpontjában (készletről) elérhető Gépjárművekre érvényes ajánlott legmagasabb árak.

A Weboldalon szereplő bármely tájékoztatást, így különösen az árakat, a Gépjárművek műszaki adataira és felszereltségére vonatkozó információkat bármikor egyoldalúan és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A módosításokkal kapcsolatban sem az RN Hungary Kft. sem a DACIA forgalmazói hálózat tagjai semmilyen felelősséget nem vállalnak. Általánosságban, minden a Weboldalon található információ csak tájékoztatásul szolgál, és nem minősül az RN Hungary Kft-től vagy a DACIA forgalmazói hálózat bármely tagjától származó ajánlatnak. A DACIA forgalmazói hálózat tagjai bármely - különösen az árakra, a bemutatott modellek elérhetőségére vagy a legújabb fejlesztésekre - vonatkozó információval szívesen állnak rendelkezésére.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a Weboldalon található adatok és információk pontosak és naprakészek legyenek. Ugyanakkor tévedések és elírások a Weboldalon előfordulhatnak. Az ilyen hibákból és az adatok pontatlanságából eredő bármely felelősségünket kizárjuk.

A Weboldalon bemutatott használt gépjárművek – amennyiben vannak ilyenek – kizárólag a megadott Márkakereskedésben elérhetők, és azok rendelkezésre állása csak abban az esetben garantált, ha az ajánlatkérést a márkakereskedés visszaigazolta (a megrendelés vagy az adásvételi szerződés érvényesen létrejött).
8 – SZEMÉLYES ADATOK
A Weboldal használata során gyűjtött személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatónkban részletezett feltételek szerint kezeljük, amely tájékoztató itt található.
9 – SZELLEMI ALKOTÁSOK
A Weboldal és annak Tartalma a szellemi alkotásokra vonatkozó és/vagy iparjogvédelmi oltalom alá esik.

A Weboldalán található fényképek, szövegek, szlogenek, rajzok, képek, hangos vagy hang nélküli animációk a Gépjárműveket gyártó DACIA S.A. (amelynek székhelye a Románia 015400, Strada Uzinei Nr.1, MIOVENI alatt található), a Renault Csoport vagy olyan harmadik személyek tulajdonát képezik, akik azok felhasználására a RN Hungary Kft-nek engedélyt adtak.

A Weboldalon bemutatott Gépjárművek formatervezési és/vagy használatiminta oltalom vonatkozik.

A DACIA elnevezés, a DACIA modellek és a kapcsolódó termékek és szolgáltatások elnevezései, a logók és szlogenek, – ellenkező kikötés hiányában – a DACIA vagy a Renault Csoport más tagjainak védjegyei.

Más, a Weboldalon használt védjegyek olyan harmadik személyek védjegyei, akik azok felhasználására a DACIA-nak vagy az RN Hungary Kft-nek engedélyt adtak, vagy csak a kínált termékek és szolgáltatások általános megjelölésére szolgáltatnak.

A Tartalom papír alapú vagy elektronikus másolása kizárólag magáncélra megengedett, tilos annak bármely kereskedelmi- vagy vagyonszerzési céllal történő másolása.

Egyebekben a Tartalom bármilyen többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy más felhasználása szigorúan tilos és büntetőjogi és /vagy polgári jogi jogkövetkezményekkel (különösen kártérítési kötelezettséggel) járhat.
10 – IRÁNYADÓ JOG
A jelen Általános Felhasználási Feltétekre a magyar jog az irányadó. A feltételek létrejöttével, érvényességével, értelemzésével vagy teljesítésével kapcsolatos kérdés vagy vita esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a békés megoldás érdekében. Az Általános Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos jogviták elbírálására a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
11 – AZ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
Fenntartjuk a jogunkat arra, hogy az Általános Felhasználási Feltételeket bármikor módosíthassuk. Miután ezek a módosítások kötelezőek a Felhasználóra, kérjük, rendszeresen olvassa el a naprakész, mindenkor hatályos Általános Felhasználási Feltételeket!

12 – VEGYES RENDELKEZÉSEK
12.1 Hivatkozás a Weboldalra, és hivatkozások más weboldalakra

A www.dacia.hu Weboldalra mutató link elhelyezéséhez az RN Hungary Kft. előzetes engedélye szükséges. Amennyiben a Weboldalra mutató linket szeretne elhelyezni valahol, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk!

Semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget a Weboldalról valamely link segítségével elérhető más weboldalak rendelkezésre állásáért és azok tartalmáért, valamint az ezeken a weboldalakon vagy azokon keresztül bemutatott termékekért és szolgáltatásokért.

12.2 Jogról való lemondás

Az a tény, hogy valamelyik fél a jelen Általános Felhasználási Feltételek alapján őt megillető valamely jogát nem gyakorolja, nem tekintendő olyannak, mintha az előbbi jog érvényesítéséről átmenetileg vagy véglegesen lemondana.

12.3 Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Általános Felhasználási Feltételek egy vagy több rendelkezése semmisnek, érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna a hatályos jogszabályok, azok módosítása vagy valamely jogalkalmazó szerv (különösen bíróság) kötelező és jogerős döntése alapján, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban maradnak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kieső rendelkezést az annak céljához és szelleméhez legközelebb álló szabállyal helyettesítik.

12.4 Vis maior

A szokásos vis maior eseményeket meghaladóan a felek kifejezett megállapodása alapján szintén vis maior eseménynek tekintendők az alábbiak: a rendkívüli időjárási körülmények, a jogszabályok és a közhatalmi szervek kötelező iránymutatásainak és döntéseinek módosulása, és az előbbiekből eredő korlátozások, a számítógépes rendszerek leállása és a telekommunikációs hálózatok hibája, az RN Hungary Kft. szervereinek meghibásodása, és általánosságban minden olyan esemény, ami az RN Hungary Kft. ellenőrzési körén kívül esik.